Kunleker AB

Psykoterapi, handledning, utbildning

Legitimation

Socialstyrelsen utfärdar legitimation för vissa yrkesgrupper, framför allt de som är verksamma inom
hälso- och sjukvården. Psykolog- och psykoterapeutlegitimationer är knutna till hälso- och
sjukvården. Legitimerade psykologer och psykoterapeuter arbetar under eget ansvar och under
bland annat följande lagar: Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30, 2019:996), Patientlagen (SFS
2014:821, 2019:964), Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, 2019:1300), Patientdatalagen (SFS
2008:355, 2019:1299) samt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400, 2019:1207).

Sekretess'

Sekretessen innebär att psykologen inom hälso- och sjukvården inte får yppa något som har med
patienter eller deras närstående och som psykologen fått kännedom i sin yrkesutövning. Några
undantag finns dock, och två av de viktigaste är dels anmälningsplikten om man misstänker att ett
barn far illa, dels om man får kännedom om ett grovt brott, vars straffvärde är minst ett år.

Professionsetiska principer'

Alla psykologer som är medlemmar i Sveriges psykologförbund kan vid behov ta hjälp av
gemensamma nordiska etiska principer för psykologer. De etiska principerna är inte knutna till
legitimationen utan gäller alla medlemmar i förbundet. ”Yrkesetiska principer för psykologer i
Norden” omfattar: Respekt för individens rättigheter och värdighet; Yrkesmässig kompetens; Ansvar;
samt Yrkesmässig integritet